عضو محترم
طبق مصوبات ششمین جلسه ساماندهی امور اتباع و مهاجرین خارجی فرمانداری تهران درصورت بکارگیری اتباع خارجی مجاز در واحد صنفی خود مشخصات شناسایی افراد را به اتحادیه اعلام نمایید.