شما در حال مشاهده هستید نحوه ارائه خدمات  غیرحضوری مفاصا حساب ماده 38 قانون تامین اجتماعی

نحوه ارائه خدمات غیرحضوری مفاصا حساب ماده 38 قانون تامین اجتماعی

در خصوص نحوه ارائه خدمات غیرحضوری مفاصا حساب ماده 38 قانون تامین اجتماعی به کارفرمایان و دستگاه های اجرایی به صورت سند الکترونیکی معتبر و ایجاد رویه واحد در فرآیند صدور و ابلاغ مفاصا حساب ماده 38 قانون، نظر واحدهای اجرایی را به رعایت و اجرای موارد ذیل معطوف می نماید:
1. با توجه به اینکه در اجرای مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور، ابلاغ مفاصا حساب به واگذارکنندگان کار و مقاطعه کاران مستلزم دارا بودن شماره کارگاهی در سیستم جامع اتوماسیون بیمه ای و ایجاد حساب کاربری در سامانه خدمات الکترونیک و غیر حضوری سازمان به نشانی Eservices.tamin.ir می باشدلذا درخصوص قراردادهای مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی کلیه واگذارندگان کار و مقاطعه کاران مکلف می باشند ضمن اخذ شماره کارگاهی، نسبت به ایجاد حساب کاربری و تکمیل فرم درخواست و تعهد نامه استفاده از
خدمات الکترونیک در سامانه مذکور اقدام نمایند