شما در حال مشاهده هستید ضرورت رعایت مقررات ایمنی و تعطیلی واحدهای نا ایمن

ضرورت رعایت مقررات ایمنی و تعطیلی واحدهای نا ایمن

عضو محترم
ضرورت رعایت مقررات ایمنی و تعطیلی واحدهای نا ایمن اطلاع رسانی می گردد