نامه اتاق اصناف تهران در خصوص حذف دفترچه هاي بيمه تامين اجتماعي