شما در حال مشاهده هستید حذف دفترچه هاي بيمه تامين اجتماعي

حذف دفترچه هاي بيمه تامين اجتماعي

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص حذف دفترچه هاي بيمه تامين اجتماعي