عضو محترم
بنا به دستور ستاد محترم کرونا کلیه مشاغل گروه های 2 و 3 و 4 از روز شنبه
مورخ 1400/02/11 به مدت یک هفته (قابل تسهیل و تشدید در صورت تغییر شرایط با تشخیص قرار گاه عملیاتی) تعطیل خواهند بود، مقتضی است نسبت به تعطیلی واحد صنفی خود اقدام نمائید.