عضو محترم
به منظور مقابله با بیماری کرونا و مدیریت هوشمند جهت هدفمند و موثر بودن محدودیت ها (تعطیلی واحدهای صنفی در پیک های شیوع بیماری)، در اسرع وقت در سامانه جامع مدیریت هوشمند بحران به نشانی https://sdms.moi.ir/asnaf نسبت به ثبت نام و تایید اطلاعات و شاغلین واحد صنفی خود اقدام نمایید