شما در حال مشاهده هستید سامانه جامع مدیریت هوشمند بحران جهت هدفمند بودن محدودیت ها در پیک های شیوع بیماری

سامانه جامع مدیریت هوشمند بحران جهت هدفمند بودن محدودیت ها در پیک های شیوع بیماری

عضو محترم
به منظور مقابله با بیماری کرونا و مدیریت هوشمند جهت هدفمند و موثر بودن محدودیت ها (تعطیلی واحدهای صنفی در پیک های شیوع بیماری)، در اسرع وقت در سامانه جامع مدیریت هوشمند بحران به نشانی https://sdms.moi.ir/asnaf نسبت به ثبت نام و تایید اطلاعات و شاغلین واحد صنفی خود اقدام نمایید