عضو محترم
طبق این بخشنامه سرقفلی جریمه دیرکرد ندارد و شامل مرور زمان نیز نمی شود.