عضو محترم
مقتضی است اطلاعات مربوط به واکسیناسیون را مطابق فرم درخواستی زیر کامل نمایید:

فرم تزریق واکسیناسیون کارفرمایان صنف

فرم تزریق واکسیناسیون کارفرمایان صنف

فرم تزریق واکسیناسیون کارفرمایان صنف