شما در حال مشاهده هستید سازمان زیبا سازی شهرداری مستحق دریافت عوارض تابلو شناخته نگردیده است

سازمان زیبا سازی شهرداری مستحق دریافت عوارض تابلو شناخته نگردیده است

عضو محترم مطابق آخرین دادنامه صادره از دیوان عدالت اداری، سازمان زیبا سازی شهرداری مستحق دریافت عوارض تابلو شناخته نگردیده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید