انتخاب اسامی فارسی جهت تابلو واحدهای صنفی

عضو محترم

با توجه به ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصلاحات بیگانه جهت تابلو واحدهای صنفی با مراجعه به سامانه سر در واحدهای صنفی و انتخاب عنوان فارسی اقدام نمایید.

لینک ورود به سایت

دیدگاهتان را بنویسید