شناسه یکتا(QRcode)

عضو محترم تبدیل مجوزهای قدیمی به شناسه یکتا(QRcode) الزامی میباشد.لطفاً از طریق درگاه ملی مجوزها اقدام نمائید.

شناسه یکتا (QRcode)

باعنایت به نامه شماره 33/24614 ج مورخ 1402/11/2 در خصوص دریافت شناسه یکتا اقدام نمائید.

خود داری از بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار در واحدهای صنفی

باعنایت به نامه شماره 13450 مورخ 1402/10/23 از بکارگیری اتباع خارجی غیر مجاز و فاقد پروانه کار در واحد های صنفی خود جداً خوداری نمائید.در غیر اینصورت با مراجع زیربط وفق ماده 181 قانون کار جمهوری اسلامی ایران نسبت به متخلفین اعمال قانون خواهد شد.