ماده 120 و 181 قانون کار در خصوص اتباع و مهاجرین خارجی

قابل توجه اعضای محترم ماده 120 و 181 قانون کار در خصوص ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی بشرح زیر اطلاع رسانی میگردد ماده 181 قانون کار: کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کار هستند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را‌در کاری غیر […]

در خصوص بکارگیری اتباع خارجی

عضو محترم در صورت بکارگیری اتباع خارجی از افراد دارای مدارک قانونی (کارت آمایش و یا پاسپورت) استفاده نمایید، در غیر اینصورت اتباع برای ثبت نام در سامانه سیام و یا دریافت پاسپورت معرفی شوند.

خدمات اتباع غیر مجاز ممنوع

عضو محترم برابر مصوبات کمیسیون ساماندهی امور اتباع و مهاجرین خارجی فرمانداری تهران بکارگیری و استفاده از خدمات اتباع غیر مجاز ممنوع بوده و بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه کارفرمایان خاطی مشمول جریمه می گردند.