طرح مشوق بیمه ای

عضو محترم با توجه به فواید کثیره ی طرح مشوق بیمه ای که برای شخص کارفرما پیش بینی گردیده است: منجمله 1) واریز سهم بیمه کارفرما(23 درصد) به حساب شخص کارفرما با رویکرد کاهش مواجهه با ادارات تامین اجتماعی 2) افزایش سن بکارگیری فارغ التحصیلان به 38 سال (که مدت زمان خدمت وظیفه به حداکثر […]