در جهت ممانعت از تعطیلی واحدهای صنفی

عضو محترم نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه امید (asnaf.moi.ir) و دریافت QR کد و نصب آن در واحد صنفی  و همچنین تزریق سه دوز واکسن کرونا توسط کارفرمایان و…

ادامه مطلبدر جهت ممانعت از تعطیلی واحدهای صنفی

راهنمای ثبت اطلاعات در سامانه امید

قابل توجه اعضای محترم در راستای مصوبات ستاد محترم کرونا مقتضی است کلیه واحدهای صنفی جهت ثبت اطلاعات در سامانه امید به آدرس asnaf.moi.ir طبق راهنمای زیر اقدام نمایند.  …

ادامه مطلبراهنمای ثبت اطلاعات در سامانه امید