سامانه مزد روابط عمومی اداره کار و رفاه اجتماعی استان تهران

عضو محترم به منظور تکمیل فرم اطلاعات وضعیت پرداخت ها و ساختار نیروی کار در سال 1401 ضروری است به سامانه مزد به نشانی الکترونیکی http:/mozd.mcls.gov.ir مراجعه و با استفاده از راهنمای تدوین شده که در سامانه مذکور بارگزاری شده است، نسبت به ورود اطلاعات تا تاریخ 1401/10/1 اقدام نمایید.

سامانه مزد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

عضو محترم در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک و تسهیل در جمع آوری اطلاعات و آگاهی از وضعیت پرداخت واحدهای مشمول قانون کار با مراجعه به سامانه مزد به آدرس https://mozd.mcls.gov.ir و با استفاده از راهنمای تدوین شده نسبت به ورود اطلاعات مربوطه اقدام نمایید. لازم به ذکر است اخرین مهلت ثبت اطلاعات در سامانه […]