سامانه مزد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

عضو محترم در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک و تسهیل در جمع آوری اطلاعات و آگاهی از وضعیت پرداخت واحدهای مشمول قانون کار با مراجعه به سامانه مزد به آدرس…

ادامه مطلبسامانه مزد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی